Biljetter

Integritetspolicy

REGISTERBESKRIVNING

Registeransvarig       

Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f.
FO-nummer 1542472-2
Masugnsvägen 5, 25900 Dalsbruk
tel. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi
www.balticjazz.com

Kontaktperson:
Alexandra Lönnström
Verksamhetsledare
tel. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi

Registrets namn

Medlemsregister för Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f.

Medlemsregistrets syfte och rättsliga grund

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Personuppgifterna används för att sköta medlemsförhållandet och -kommunikation, upprätthållandet av medlemsregistret och fakturering av medlemsavgifter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är föreningslagen § 11 och EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1.c och artikel 9.2.d.

Registrets innehåll och informationskällor

Registret innehåller följande personuppgifter: namn, adress.

Personuppgifterna samlas in i samband med betalning av medlemsavgiften. Observera att uppgifter som samlas in i samband med biljettköp till våra konserter faller under vår samarbetspartner Tikettis dataskyddsbeskrivning.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsledare, kassör och bokförare. Medlemsregistrets uppgifter överlämnas inte utanför organisationen. Personuppgifterna sparas inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Principer för skydd av registret

Vi samlar endast in sådana personuppgifter som är nödvändiga för behandlingen och för förvaltningen av medlemskapet. Uppgifter och handlingar hanteras enbart av dem vars uppgifter kräver det. Åtkomsten till uppgifter, program och system har med tekniska metoder (användaridentifikation, lösenord) begränsats till personerna som sköter uppgifterna. Manuellt material sparas i mappar i ett låst arkiv i en låst lokal.

Lagring av uppgifter

Personuppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår. Personuppgifter kan till nödvändiga delar sparas även efter att medlemskapet upphört i den omfattning som den tillämpliga lagen kräver.

Rätt till insyn

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Begäran om kontroll av uppgifter skall göras personligen med ett undertecknat brev till följande adress: Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f., Masugnsvägen 5, 25900 Dalsbruk.

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten ifall man upplever att ens personuppgifter behandlats felaktigt.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Prenumerera på Archipelago Sea Jazz nyhetsbrev och var bland de första som får höra om den kommande sommarens artister och evenemang, biljettförmåner m.m.