fbpx
Biljetter

Integritetspolicy

Denna dataskydds- och registerbeskrivning berättar hur Intresseföreningen för jazzmusik i Dalsbruk rf och webbsidan balticjazz.fi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Senast uppdaterad: 22.1.2024

Registeransvarig       

Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f.
FO-nummer 1542472-2
Masugnsvägen 5, 25900 Dalsbruk
tel. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi
www.balticjazz.fi

Kontaktperson:
Jani Tuomaala
Verksamhetsledare
tel. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi

Registrens namn

Medlemsregister för Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f., användarregister för webbplatsen balticjazz.fi, register över försäljare på jazzgatan

Registrens syfte och rättsliga grund

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna används för att sköta medlemsförhållandet och -kommunikation, upprätthållandet av medlemsregistret och fakturering av medlemsavgifter. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är föreningslagen § 11 och EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1.c och artikel 9.2.d.

Därtill samlar vi in information om hur besökare använder webbplatsen så att vi kan förbättra och utveckla tjänsten samt så att vi kan rikta relevanta och festivalrelaterade produkter, tjänster och erbjudanden från olika kommunikationskanaler till användaren.

I samband med anmälan till jazzgatan samlar vi in information om försäljare för att kunna informera om jazzgatans föreskrifter samt fakturera för deltagandet.

Registrens innehåll och informationskällor

Medlemsregistret innehåller följande personuppgifter: namn, adress. Personuppgifterna samlas in i samband med betalning av medlemsavgiften.

Information som registreras av webbläsaren:

  • webbtjänstens sidhistorik
  • information om din användning av webbtjänsten (t.ex. information om hur användaren kommit till webbtjänsten, webbläsare och använd enhet, cookie-script, tid tillbringad i tjänsten, geografisk plats, mm.)
  • annonser som har visats samt information om hur användaren klickat på dem

Information som samlas in i samband med anmälan till jazzgatan är företagets namn, FO-nummer, faktureringsadress och -uppgifter, e-postadress, telefonnummer och kontaktpersonens namn. Informationen samlas in via ett elektroniskt formulär på webbplatsen med försäljarens samtycke.

Observera att uppgifter som samlas in i samband med biljettköp till våra konserter faller under vår samarbetspartner Tikettis dataskyddsbeskrivning. Tikettis dataskyddsbeskrivning kan läsas via följande länk: https://www.tiketti.fi/sv/info/dataskyddsbeskrivning

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna i medlemsregistret samt registret över försäljare på jazzgatan hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsledare, kassör och bokförare. Uppgifterna i dessa register överlämnas inte utanför organisationen. Personuppgifterna sparas inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För webbplatsen använder vi vissa tjänster från tredje parter. Tjänsterna kan även innehålla kakor från tredje parter såsom kakor för mätning och övervakning av tjänster samt reklamnätverk. Läs mer om vår cookie policy här.

Principer för skydd av registret

För medlemsregistret samlar vi endast in sådana personuppgifter som är nödvändiga för behandlingen och för förvaltningen av medlemskapet. Uppgifter och handlingar hanteras enbart av dem vars uppgifter kräver det. Åtkomsten till uppgifter, program och system har med tekniska metoder (användaridentifikation, lösenord) begränsats till personerna som sköter uppgifterna. Manuellt material sparas i mappar i ett låst arkiv i en låst lokal.

Vår webbplats är TSL-skyddad.

Lagring av uppgifter

Personuppgifterna i medlemsregistret lagras så länge som medlemskapet fortgår. Personuppgifter kan till nödvändiga delar sparas även efter att medlemskapet upphört i den omfattning som den tillämpliga lagen kräver.

Övrig insamlad information lagras endast så länge som nödvändigt. Som användare kan du blockera och rensa kakor med hjälp av inställningarna till din webbläsare. Om du blockerar kakor kan det påverka hur webbplatsen fungerar. 

Rätt till insyn

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Begäran om kontroll av uppgifter skall göras personligen med ett undertecknat brev till följande adress: Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk r.f., Masugnsvägen 5, 25900 Dalsbruk.

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten ifall man upplever att ens personuppgifter behandlats felaktigt.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Prenumerera på Archipelago Sea Jazz nyhetsbrev och var bland de första som får höra om den kommande sommarens artister och evenemang, biljettförmåner m.m.